logo
  • TELÈFON
    972 476 572
  • E-MAIL
    info@ampafornells.cat

ACOLLIDA

Per tal de conciliar els horaris laborals amb els horaris de l’escola, l’Ampa posa a disposició dels pares un servei d’Acollida.

Aquest servei permet portar els fills abans de l’horari d’inici de les classes i/o recollir-los una estona després.

Eventuals : Si un nen / nena necessita aquest servei un dia esporàdic també podrà fer-ho avisant al mestre/a respectiu (si és alumne de P3, P4 o P5) o trucant al 972 47 65 72.

l.canguro-en-madrid_1378298967

ACOLLIDA EXTRAORDINARIA ESTIU

Les dues setmanes que a l’escola es farà jornada intensiva l’AMPA ofereix un servei d’acollida subvencionada. En aquest document adjunt podeu veure les activitats que es duran a terme.

Si voleu inscriure els vostres fills a aquest servei ho heu de fer a través del servei “Acollida extraordinaria d’estiu” de la intranet

 

Per gestionar inscripcions, baixes o consultes podeu accedir a l’espai d’intranet de la web

També us podeu descarregar la normativa aquí

Pels usuaris fixes, els avançaments en l’entrada o endarreriments en la sortida de l’horari de la inscripció es cobraran com servei eventual extra amb un cost de 2 €/dia.

És obligatori donar-se d’alta al servei d’acollida de l’intranet per poder fer ús del servei, tant si és usuari fix com eventual.

Tots els canvis en el servei s’han de comunicar a l’AMPA (altes, baixes, canvi de modalitat horària) i s’ha de comunicar abans no comenci un nou mes.

L’alta d’un usuari fix presentada posteriorment al dia 1 es considerarà com a eventual.

Tots els canvis en el servei s’han de comunicar a l’AMPA (altes, baixes, canvi modalitat horària) i s’han de comunicar ABANS NO COMENCI UN NOU MES.

Qualsevol canvi no notificat es considerat NUL

COBRAMENT I PENALITZACIONS

El cobrament del servei es farà a mes vençut mitjançant domiciliació bancaria.

En el cas d’impagament de rebuts, és notificarà a l’usuari i s’establirà una nova data limit de pagament per liquidar el deute, el qual es farà mitjançant ingrès bancari al núm. de compte que notifiqui l’Ampa, incloses les despeses de devolució. Si a la data establerta l’usuari no ha efectuat l’ingrès, perdrà el dret d’ús del servei fins a regularitzar la situació i estar al corrent de pagament.

Cal estar al corrent de tots els pagaments del curs anterior per porder fer la inscripció de qualsevol servei de l’AMPA.

En cas de conducta inapropiada durant el servei d’acollida, aquesta serà comunicada als pares del nen/a per tal d’evitar que es repeteixi la mateixa situació. En el cas d’un segon avís, aquest nen ja no podrà tornar a fer ús d’aquest servei, prèvia informació als pares

INSCRIPCIONS

La inscripció com a USUARI FIX suposa el pagament de tota quota mensual amb independència dels dies que s’acabi utilitzant el servei ( quotes setembre i juny: es cobrarà la part proporcional del mes)

La utilització del servei com a USUARI EVENTUAL suposa la suma de tots els dies d’us.

És obligatori inscriure’s per poder fer ús del servei tant si es com a usuari fix com eventual.

AMPLIACIONS DE SERVEI

Pels usuaris fixes, els avançaments en l’entrada o endarreriments en la sortida de l’horari de la inscripció es cobraran com un servei eventual extra de 2 euros/dia.

En cas de deixar un infant per primera vegada de forma eventual és imprescindible omplir el full d’inscripció com a molt tard en el moment de la recollida de l’infant, és imprescindible l’autorització del pare/mare o tutor per poder utilitzar aquest servei i el número de compte bancari per poder gestionar el cobrament del servei.