logo
  • E-MAIL
    info@ampafornells.cat

ACOLLIDA

l.canguro-en-madrid_1378298967
Per tal de conciliar els horaris laborals amb l’horari escolar, l’AMPA posa a disposició de les famílies un servei d’acollida amb monitors qualificats que permet portar els alumnes a l’escola abans de l’inici de l’horari lectiu i / o recollir-los més tard.
Recomanem que tot l’alumnat realitzi la inscripció al servei, encara que no s’utilitzi diàriament o se’n faci ús esporàdic. En aquests casos, la inscripció s’ha de fer en la modalitat que a priori creieu que utilitzareu. Aquest fet ens permet d’afinar més, tant les necessitats de monitoratge, com d’espais, per tal de prestar el servei correctament.
Quan necessiteu utilitzar el servei una tarda de manera no prevista, en cas de P3, P4 i P5, cal avisar a la respectiva mestra, i per la resta de cursos, s’ha de trucar al 972.47.65.72. D’aquesta manera, es garanteix que l’alumne/a utilitza el servei.
Us recordem que el servei és cobra per ús. Concretament, a mes vençut, es girarà el rebut per l’import corresponent a la suma dels dies que s’ha utilitzar el servei.
Es poden realitzar diversos canvis de modalitat al llarg del curs escolar, però sempre a través de la INTRANET.

Servei d’acollida extraordinària d’estiu

L’AMPA ofereix un servei d’acollida durant les tardes de les dues últimes setmanes de curs, quan l’escola realitza horari intensiu. L’horari del servei és de 15:30h a 16:30h.

Es programen activitats diàries dirigides per monitors i monitores qualificats.

Arribat el moment, caldrà realitzar les inscripcions a través de la INTRANET. El servei es realitzarà si hi ha un nombre mínim d’inscripcions.

Serveis d’acollida puntuals

L’AMPA ofereix aquest servei en els següents casos:

  • Reunions d’inici de curs en horari de tarda
  • Xerrades divulgatives adreçades als pares organitzades per l’escola
  • Tarda de l’últim dia abans de les vacances de Nadal

Per fer-ne ús, arribat el moment, caldrà realitzar una inscripció prèvia obligatòria a través de la intranet,

Són serveis adreçats exclusivament a l’alumnat de l’escola.

Per gestionar inscripcions, baixes o consultes podeu accedir a l’espai d’intranet de la web

També us podeu descarregar la normativa aquí

Per fer ús del servei, independentment de la modalitat escollida, és obligatori realitzar la inscripció a través de la INTRANET. En cas que l’alumne no estigui inscrit al servei, la família rebrà una notificació per correu electrònic sol·licitant l’alta immediata al servei.

El cobrament de la quota del servei es realitzarà a mes vençut per domiciliació bancària, segons l’ús que s’ha fet del servei.

Acollida Matí 1 (de 8:30h a 9:00h) a raó de 0.90 €/dia

Acollida Matí 2 (de 8:00h a 9:00h) a raó de 1.60 €/dia

Acollida Matí 3 (de 7:30h a 9:00h) a raó de 2.4 €/dia

Acollida Tarda 1 (de 16:30h a 17:00h) a raó de 2.00 €/dia

Acollida Tarda 2 (de 16:30h a 17:30h) a raó de 3.00 €/dia

Acollida Tarda 1 (de 16:30h a 18:00h) a raó de 4.00 €/dia

Acollida eventual

Acollida extraordinària d’estiu

Acollida puntual

És obligatori donar-se d’alta al servei d’acollida de l’intranet per poder fer ús del servei, tant si és usuari fix com eventual.

Tots els canvis en el servei s’han de comunicar a l’AMPA (altes, baixes, canvi de modalitat horària) i s’ha de comunicar abans no comenci un nou mes.

L’alta d’un usuari fix presentada posteriorment al dia 1 es considerarà com a eventual.

Tots els canvis en el servei s’han de comunicar a l’AMPA (altes, baixes, canvi modalitat horària) i s’han de comunicar ABANS NO COMENCI UN NOU MES.

Qualsevol canvi no notificat es considerat NUL

COBRAMENT I PENALITZACIONS

El cobrament del servei es farà a mes vençut mitjançant domiciliació bancaria.

En el cas d’impagament de rebuts, és notificarà a l’usuari i s’establirà una nova data limit de pagament per liquidar el deute, el qual es farà mitjançant ingrès bancari al núm. de compte que notifiqui l’Ampa, incloses les despeses de devolució. Si a la data establerta l’usuari no ha efectuat l’ingrès, perdrà el dret d’ús del servei fins a regularitzar la situació i estar al corrent de pagament.

Cal estar al corrent de tots els pagaments del curs anterior per porder fer la inscripció de qualsevol servei de l’AMPA.

En cas de conducta inapropiada durant el servei d’acollida, aquesta serà comunicada als pares del nen/a per tal d’evitar que es repeteixi la mateixa situació. En el cas d’un segon avís, aquest nen ja no podrà tornar a fer ús d’aquest servei, prèvia informació als pares

INSCRIPCIONS

La inscripció com a USUARI FIX suposa el pagament de tota quota mensual amb independència dels dies que s’acabi utilitzant el servei ( quotes setembre i juny: es cobrarà la part proporcional del mes)

La utilització del servei com a USUARI EVENTUAL suposa la suma de tots els dies d’us.

És obligatori inscriure’s per poder fer ús del servei tant si es com a usuari fix com eventual.

AMPLIACIONS DE SERVEI

Pels usuaris fixes, els avançaments en l’entrada o endarreriments en la sortida de l’horari de la inscripció es cobraran com un servei eventual extra de 2 euros/dia.

En cas de deixar un infant per primera vegada de forma eventual és imprescindible omplir el full d’inscripció com a molt tard en el moment de la recollida de l’infant, és imprescindible l’autorització del pare/mare o tutor per poder utilitzar aquest servei i el número de compte bancari per poder gestionar el cobrament del servei.