logo
 • TELÈFON
  972 476 572
 • E-MAIL
  info@ampafornells.cat

MENJADOR

En manteniment

La secció de menjador està realitzant tasques de manteniment. La informació mostrada pot ser errònia.

Telèfon : 972 476 572

SERVEI DE MENJADOR

USUARIS DE MENJADOR

MENJADOR: de dilluns a divendres 12.3015 h

En aquest horari s’inclou: servei de menjador i vigilància per a tots els usuaris.

Aquest servei el duu a terme l’empresa ESPAIS DE LLEURE I ESPORTS SL.

cocinero

Per gestionar inscripcions, baixes o consultes podeu accedir a l’espai d’intranet de la web

 • Fixes 5 dies /setmana (103 €/mes)
 • Fixes 3 dies/setmana (63 €/mes): 3 dies fixes (PER MODIFICACIÓ DELS DIES CAL AVISAR A L’AMPA)
 • Usuaris eventuals (6,5 €/dia): ús del menjador dies esporàdics. Cal comprar Tiquets al Servi Caixa de Fornells. Cal deixar‐lo dins la bústia de l’AMPA. (per a més informació, veure apartat d’usuaris eventuals).   És imprescindible trucar al servei de menjador abans de les 9 del matí al telèfon 972476572, per avisar que aquell dia farà ús del servei.

Comprova els menús mensuals a notícies o al següent enllaç: MENÚ MENJADOR

∙ El cobrament del servei es fa mitjançant rebut domiciliat en el mes vigent (usuaris habituals)

∙ Si cal retornar o sumar alguna quantia es descomptarà o acumularà en el mes següent

∙ La inscripció com a habitual 3 dies suposa la utilització del servei sempre els dies indicats en la inscripció

∙ Els canvis en el servei (altes, baixes, canvi de modalitat) s’han de comunicar a l’AMPA el més aviat possible.

 

Abonament per absència avisada   abonament íntegre/dia

Cal avisar de l’absència abans de les 9 del matí:

– via telefònica al menjador 972.47.65.72 .

– verbalment al monitor/a que fa l’acollida de matí dins l’espai físic de menjador.

En cap cas es pot enviar correu electrònic a l’AMPA ni  deixar un paper a la bústia de l’AMPA.

Recordeu que si cal retornar o sumar alguna quantitat (ex. dies que no s’ha utilitzat menjador i heu avisat correctament) es descomptarà o s’acumularà a la quota del mes següent.

A l’inici de cada curs escolar, s’haurà d’aportar informe mèdic de les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que pugui tenir l’alumne usuari i que li impedeixin menjar algun dels ingredients oferts.

També s’haurà d’aportar un informe mèdic de qualsevol malaltia d’altre caire que requereixi atenció especial o administració de medicació per part del personal de menjador del centre

 

 • Caldrà adjuntar l’informe mèdic abans del primer dia de menjador.
 • No s’acceptarà rebuig d’un grup alimentari sense causa justificada facultativament.

Domiciliació bancària

Si feu servir el servei eventual de menjador amb certa freqüència, us informem que, pensant en la vostra comoditat, també es pot cobrar el rebut domiciliat (amb el número de compte bancari que ens heu facilitat amb la inscripció de l’AMPA) i es cobrarà el servei per banc a final de cada mes.

En aquest cas, trucant al menjador ( 972 476572) abans de les 9h del matí serà suficient per avisar que el vostre fill/ filla es queda al menjador aquell dia en concret.

Adquisició de tiquets

Si no voleu domiciliar el rebut, i el vostre fill/filla s’ha de quedar a dinar un dia concret, CAL ADQUIRIR ELS TIQUETS.

Els tiquets per dinars eventuals s’han d’adquirir via caixer automàtic a qualsevol caixer de “La Caixa” o bé per transferència al compte de La Caixa ES60 2100.1436.1302.0004.4656. En cap de les dues formes es cobrarà comissió addicional.

Al caixer automàtic de l’oficina de “La Caixa” de Fornells s’hi ha posat un paper on s’expliquen amb detall els passos a seguir per a l’adquisició dels tiquets.
Les dades necessàries que se us demanaran són:

CODI ENTITAT: 0103209
NIF: G17314311

Un cop adquirits els tiquets caldrà posar-hi el dia d’ús i el mateix dia deixar-lo a la bústia de l’AMPA. No s’acceptaran diners en efectiu.

Preu del tiquet: 6,5 €

CÀLCUL DE LA QUOTA DE MENJADOR PER USUARIS FIXES

Recordeu que els usuaris fixes de menjador paguen 10 quotes cada any, exactamente iguals.

El rebut domiciliat no correspon als dies exactes d’us d’aquell mes, sinó que la quota és fixe. Aquí teniu el desglossament del càlcul (exemple):

– DIES MENJADOR CURS ESCOLAR: 179 DIES

– COST PER DIA: 5,74€ /DIA

– COST TOTAL CURS: 1027,46€ /CURS ESCOLAR

1027,46€ / 10 QUOTES: 102,76€ /MES  (103€/mes)

 

 

Per tal de facilitar els pagaments, i saber exactament allò que se’ns ha de cobrar cada mes, el pagament és de 10 quotes de 101€.

Recordeu que si cal retornar o sumar alguna quantia (ex. dies que no s’ha utilitzat menjador i heu avisat correctament) es descomptarà o s’acumularà a la quota del mes següent.

PRIMER TORN 12:30 h

 • P3- espai independent. 2 monitores
 • P4-P5-1r-2n al menjador de l’escola: 1 monitor per cada taula

SEGON TORN 13:40 h

 • 3r-4rt-5è-6è al menjador de l’escola: 1 monitor per curs

INTRODUCCIÓ

El Reglament del Servei de Menjador és un document prescriptiu que ha de recollir els aspectes relatius al funcionament intern del servei de menjador en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general.

L’Associació de Mares i Pares de la Escola Forn d’Anells de Fornells de la Selva va acordar fer-se càrrec de la gestió del menjador escolar, mitjançant alguna de les formes previstes en l’article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació.

L’activitat pròpia del servei de menjador escolar resta assumida per l’AMPA com a servei complementari i no obligatori de l’escola i pel qual s’ha de contractar les corresponents empreses e servei de menjadors col·lectius i de monitoratge .

El Consell Comarcal del Gironès com a ens gestor dels menjadors escolars dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació per delegació de competències d’aquest a l’ens comarcal, vetllarà per l’adequada prestació del Servei de Menjador per part de l’AMPA amb els mitjans que estimi oportú, inclosa la inspecció del servei.

USUARIS

Poden ser usuaris del servei de menjador escolar els alumnes degudament matriculats o inscrits. També en pot ser usuari, el personal docent i d’administració i serveis del centre.

L’admissió comportarà la declaració de coneixement i d’acatament del present reglament per part de les famílies.

El servei de menjador escolar es prestarà en règim de lliure concurrència. Els usuaris podran ser FIXES o ESPORÀDICS.

Tindran condició de fixos tots aquells alumnes que es quedin al menjador escolar 5 dies a la setmana o 3 dies fixes a la setmana tot el mes, sempre i quan presentin degudament complimentada la FITXA d’ INSCRIPCIÓ, i no tinguin un deute pendent.

El pagament de les quotes es realitzarà a través de domiciliació bancària : el càrrec es realitzarà entre els dies 10-15 dies del mes en curs, a excepció de setembre i juny, mesos en els que el càrrec bancari serà a final de mes en curs.

En cas de malaltia o alguna altra falta justificada que impedeixi la utilització de servei de menjador per part d’un USUARI FIX, caldrà que es comuniqui per escrit a la bústia de l’AMPA o per telèfon (972 47 65 72), abans de l’inici de la jornada escolar. En aquests casos es tindrà dret a rebre la devolució de l’import de 3,00€ per dia d’absència comunicat.

Els alumnes del centre podran fer ús eventual del servei de menjador escolar sempre que hagin omplert la fitxa d’inscripció i presentin el tiquet corresponent, degudament omplert, a la bústia de l’AMPA el mateix dia que vulguin fer ús del servei abans de les 9,00h. del matí.

És responsabilitat del tutor/ a legal de l’alumne anotar el nom de l’alumne, el curs i la data al tiquet de menjador. L’adquisició de tiquets es farà mitjançant el SERVICAIXA de “la Caixa”.

El personal docent i de monitoratge podrà fer ús del servei de menjador mitjançant l’adquisició de tiquets per a personal docent a la mateixa entitat bancària que els alumnes eventuals.

Tot l’alumnat usuari estarà sota l’autoritat de l’equip de monitores i monitors.

En cas d’Al·lèrgies ALIMENTÀRIES: Per part de les famílies s’haurà d’aportar informe mèdic de les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que pugui tenir l’alumne usuari i que li impedeixin menjar algun dels ingredients oferts.

També s’haurà d’aportar un informe mèdic de qualsevol malaltia d’altre caire que requereixi atenció especial o administració de medicació per part del personal de menjador del centre.

Trimestralment es lliurarà un informe a les famílies dels usuaris fixes sobre el comportament,

l’adquisició d’hàbits i d’higiene durant el servei de menjador.

Diàriament es publicarà un informe resum de com ha menjat l’alumnat d’educació infantil.

El menjador escolar restarà obert tots els dies lectius del curs.

L’horari del menjador escolar és de 12:30 a 15 hores. En tot cas sempre s’adequarà a l’horari de l’escola.

PRESTACIONS

Les prestacions que es donaran a través del servei esmentat seran les següents:

 1. a) Servei de menjador escolar, ajut i educació en l’adquisició d’hàbits.
 2. b) Servei d’acollida, és a dir, d’estada al recinte des que acaba l’escola al matí fins que comença a la tarda.

Tots els serveis descrits es prestaran tenint en compte les limitacions d’espai, personal i materials de què es disposi.

OBLIGACIONS DELS USUARIS

Són obligacions dels usuaris:

 1. Comportar-se correctament amb la resta de companys i amb els treballadors del menjador escolar.
 2. Atendre les indicacions dels treballadors del menjador escolar, obeir les seves ordres i respectar-les.
 3. Conservar el mobiliari i els materials.
 4. Mantenir, en tot moment, una higiene personal adequada.
 5. Abonar les quotes corresponents per a la utilització del servei.
 6. L’alumnat haurà de romandre a les instal·lacions del centre; no podran absentar-se sense l’autorització expressa dels pares o tutors legals i que es presentarà amb antelació a l’equip de monitores.
 7. L’alumnat usuari haurà de menjar de tot, encara que sigui poca quantitat. Per un bon funcionament del servei cal tenir en compte la tasca d’educació en el hàbits alimentaris efectuada pels monitors i monitores.En el cas de no poder menjar alguna cosa els pares hauran de comunicar-ho per escrit.
 8. Si algun nen/nena ha de seguir un règim alimentari puntual i vol fer ús dels menús especials caldrà que ho comuniqui a la responsable del menjador abans de les 9:00h. Si no s’indica res s’entendrà que farà ús del menú normal .
 9. L’alumnat usuari que hagi de prendre algun medicament a l’hora del menjador haurà de dur una autorització del pare/mare, on indiqui el nom del nen/nena, la dosi de medicament i l’hora.

Atès que els usuaris són nens i nenes que manquen d’autonomia, els seus pares, tutors o representants legals, estan obligats, pel bé del propi infant, a vetllar pel compliment de les obligacions esmentades anteriorment, sota la mesura de no admissió del nen o nena en cas d’incompliment o fins i tot de l’expulsió definitiva.

DRETS

Tot alumne o monitora té dret a ser respectat en la seva integritat física, psíquica o moral .

Tots tenen dret a unes instal·lacions dignes i higièniques apropiades al servei .

Els usuaris fixes tindran mensualment el menú corresponent . Per a la resta d’usuaris el menú quedarà exposat als taulells d’anuncis de l’escola i a la pàgina web de l’AMPA.

PREU DEL SERVEI I TRACTAMENT D’IMPAGATS

L’import, tant de fixes com d’esporàdics, serà fixat per la Junta Directiva de l’AMPA en funció de la previsió de despeses, ingressos, així com d’usuaris. Cada any serà indicat amb les informacions corresponents a l’AMPA i a la seva pàgina web. (www.ampafornells.cat)

Per cancel·lar la domiciliació bancària del rebut mensual caldrà avisar per escrit a l’AMPA amb una setmana d’antelació.

En el cas de discrepàncies amb la Junta de l’AMPA referent al deute de butlletes prevaldrà el que aquesta consideri .

En el cas d’un rebut retornat, un cop notificat telefònicament o per carta, l’interessat haurà de procedir a realitzar l’abonament de l’ import corresponent (Import rebut + despeses que se’n derivin), en un període màxim de 5 dies escolars, mitjançant un ingrés al número de compte facilitat on es farà constar el nom de l’alumne i el mes al que correspon el rebut retornat, o bé haurà de fer ús del servei de menjador mitjançant la modalitat d’ ALUMNES EVENTUALS fins a

l’abonament del deute.

Davant l’acumulació d’un segon rebut retornat s’informarà a la direcció del centre i al responsable del servei de menjador que l’usuari NOMÉS podrà fer ús del servei de menjador escolar mitjançant la modalitat d’ ALUMNES EVENTUALS presentant el tiquet corresponent fins a final de curs. El pagament d’un rebut pendent no eximeix del pagaments dels anteriors.

ASSEGURANÇA

Tot l’alumnat usuari del menjador escolar estarà cobert per l’assegurança d’accidents que l’AMPA subscriu cada any.

INFRACCIONS I SANCIONS

Entenent que les sancions són una garantia per a la resta dels companys del compliment de les normes de convivència, l’equip d’educadores del menjador escolar posarà atenció en la prevenció dels comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com en les actituds de mala educació.

Les infraccions als drets i deures dels alumnes estan tipificades en el Reglament de Règim Intern del Centre, malgrat el menjador és una part de l’escola, les faltes comeses durant el seu ús només seran sancionades amb el dret d’assistència al menjador.